Recuperar el sentiment d’Escola


  • Escoltar i promoure el diàleg i debat amb tots els estaments PDI, PAS i Estudiantat, per facilitar l’assoliment dels acords.
  • Revisar el reglament i normatives d’Escola que ho requereixin, i motivar una major implicació institucional.

Tu tambe ETS EIB

  • Ampliar les possibilitats de debat en temes d’envergadura en comissions específiques, per treballar en propostes amb ampli consens abans de la seva aprovació.
  • Recuperar la dinàmica de la Comissió Permanent, per exercir el seu paper fonamental com a òrgan executiu i de representació de la Junta de l’Escola.
  • Impulsar i promoure les activitats i espais per a la vida universitària i la participació.