Recerca i Transferència de Tecnologia


És un dels nostres eixos acadèmics, amb qual la nostra institució col·labora en el desenvolupament tecnològic i la millora de la nostra societat. Aquesta activitat s’ha de traslladar a la docència, arribant d’aquesta manera també a l’estudiantat.

Proposem:

  • Articular una estructura pròpia al voltant de l’Enginyeria Industrial (institut/federació) amb la que donar suport a les persones, grups de recerca i instituts, que, generant sinèrgies, ajudi a potenciar la seva tasca de recerca i transferència de tecnologia.
  • Identificar els punts forts de l’ETSEIB en R+D+i, i promoure la millora dels punts febles.
  • Amplificar la visibilitat nacional i internacional de la recerca feta a l’Escola, i el potencial de col·laboració amb el nostre entorn industrial.

  • Consolidar les Jornades de Recerca de l’Escola, com el planter on els estudiants de Grau i de Màster, prenguin contacte amb la investigació desenvolupada pel nostre PDI
  • Incrementar les relacions amb centres i grups de recerca, on els estudiants de Grau i de Màster hi puguin fer els TFE.
  • Cercar complicitats amb el Col·legi/Associació d’Enginyers, la Conselleria d’Empresa i Coneixement, i el teixit industrial del nostre entorn.