Propostes docents


 • Revisar el nostre mapa de titulacions, les especialitats i les assignatures optatives al Màster. Optimitzar la racionalització i aprofitament de sinèrgies entre assignatures de diferents titulacions.
 • Potenciar metodologies d’aprenentatge basades en projectes (revisió d’objectius de les assignatures Projecte I i II).
 • Analitzar l’origen i abordar la problemàtica de l’absentisme de l’estudiantat a les aules en moltes assignatures.
 • Analitzar el nombre d’estudiants que entren al Grau i al Màster.
 • Revisar el contingut i nivell del MUEI.
 • Obrir, ampliar i dinamitzar l’oferta d’optativitat de l’estudiantat per triar assignatures.
 • Resoldre des del diàleg i amb transparència els conflictes d’interessos entre unitats existents en algunes assignatures.
 • Millora del portal de TFE i avaluar opcions alternatives a l’actual sistema de configuració de tribunals.
 • Definir i difondre una política docent que aposti per la qualitat i no la quantitat, en tots els àmbits (docent, internacionalització, pràctiques en empresa, etc.).
 • Definir llaços de coordinació entre l’Aula Lliure i el professorat de les assignatures corresponents.
 • Potenciar els projectes d’Escola, amb la creació d’un espai d’emprenedoria per a l’estudiantat.