Proposta de PAS


  • Promoure la finalització harmònica de l’encaix de la UTGAEIB.
  • Reclamar la dotació necessària de personal a cada àrea.
  • Agilitzar els canals de comunicació de l’equip de direcció amb el PAS, i fomentar el treball col·laboratiu.
  • Integrar de manera efectiva a l’equip de direcció de l’ETSEIB, a dues persones de la UTG: la seva cap i la cap de l’Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Grau i Màster.
  • Definir de forma clara polítiques d’actuació, que puguin ser identificades pel PAS, facilitant així la delegació de tasques, sense haver de fiscalitzar la seva actuació.
  • Revaloritzar la tasca del PAS.
  • Millorar la col·laboració entre el PDI i el PAS.